Algemene bedrijfsvoorwaarden

Producten

1. TOEPASSINGSBEREIK

De onderstaande bepalingen regelen de contractuele relaties tijdens verkoop van fotovoltaïsche modules en andere producten (hierna collectief omschreven als "goederen") tussen Hanwha Q CELLS GMBH (hierna omschreven als "Q CELLS") en ondernemers, d.w.z. natuurlijke of juridische personen of rechtsbevoegde personenvennootschappen waarmee Q CELLS een zakenrelatie aangaat en die in uitoefening van een industriële of zelfstandige beroepsactiviteit handelen (hierna omschreven als "Koper"). Andere voorwaarden van de koper worden hierbij als niet van toepassing verklaard. Uitzonderingen zijn mogelijk in geval van schriftelijke toestemming van Q CELLS. Met het afsluiten van het contract erkent de koper deze verkoopvoorwaarden. De verkoopvoorwaarden gelden enkel voor ondernemers zoals bedoeld in § 310 lid 1 van het BGB [Duits burgerlijk wetboek].

2. AFSLUITEN VAN DE CONTRACTEN

a) Contractaanbiedingen van Q CELLS zijn vrijblijvend. Bij het plaatsen van een bestelling doet de koper een bindende aanbieding. Contracten komen pas door de orderbevestiging of levering van de goederen door Q CELLS tot stand. Voor de omvang van de contractueel verschuldigde prestatie is uitsluitend de orderbevestiging van Q CELLS normgevend.

b) Informatie over eigenschappen en prestatiekenmerken van de goederen dienen ter illustratie en zijn niet bindend, indien niet uitdrukkelijk schriftelijk, bijvoorbeeld in de technische productbeschrijving of de gegevensbladen, iets anders is overeengekomen. Publieke mededelingen, aanbevelingen of advertenties vormen evenmin een contractuele verklaring over de aard van de goederen. Geringe afwijkingen omtrent maat, gewicht, toestand en kwaliteit blijven voorbehouden.

c) Op afbeeldingen, tekeningen, calculaties en overige documenten – ook in elektronische vorm – behoudt Q CELLS zich het eigendoms- en auteursrecht voor. Dit geldt in het bijzonder voor documenten die als "vertrouwelijk" zijn omschreven. Voor het doorgeven ervan aan derden heeft de koper de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Q CELLS nodig.

d) Wijzigingen behoudt Q CELLS zich ook voor na het verzenden van een orderbevestiging, voor zover deze wijzigingen noch in strijd zijn met de orderbevestiging, noch met de specificatie van de koper. De Koper zal de wijzigingen die door Q CELLS worden voorgesteld accepteren voor zover deze redelijk zijn.

3. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

a) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met Q CELLS: De prijzen zijn af fabriek exclusief de geldige wettelijke btw, evenals de toepasselijke transportkosten. De koper is ertoe verplicht om 100% van de overeengekomen aanschafprijs inclusief alle bijkomende kosten bij vooruitbetaling te voldoen. Waarbij de koper uitsluitend op tijd betaald heeft indien het te betalen bedrag overgemaakt is op de rekening van Q CELLS voordat de betaaltermijn verstreken is. Komt de koper in betalingsverzuim, dan is Q CELLS bevoegd om wettelijke achterstandsrentes plus wettelijke rente in rekening te brengen. Kan Q CELLS een hogere schade door verzuim aantonen, dan is deze bevoegd om dit geldend te maken.

b) Q CELLS behoudt zich het recht voor om bij contracten met een overeengekomen levertijd van meer dan drie maanden de prijzen overeenkomstig de na het afsluiten van de overeenkomst ontstane prijsstijgingen op basis van meerkosten voor personeel, transport- en opslagkosten, de nieuwe introductie of wijziging van belastingen of materiaalprijsstijgingen aan te passen. Deze prijsstijging is echter uitsluitend toegestaan indien de prijs met niet meer dan 5% van de overeengekomen prijs verhoogd wordt.

c) Zijn er deelbetalingen overeengekomen, dan moet de volledige resterende schuld – zonder rekening te houden met de betaaldatum van mogelijke wissels – onmiddellijk worden betaald als de koper met minstens twee op elkaar volgende percentages geheel of gedeeltelijk in verzuim geraakt en het bedrag waarmee hij achterstallig is, minstens een tiende van de overeengekomen koopprijs bedraagt.

d) Verrekenings- of terughoudingsrechten komen de koper enkel toe als dier tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbestreden en door Q CELLS erkend zijn.

4. Levering

a) Leveringstermijnen en perioden worden voor iedere bestelling schriftelijk overeengekomen tussen de koper en Q CELLS. Leveringsperioden starten bij het afsluiten van het contract, tenzij anders is overeengekomen met Q CELLS. Worden achteraf schriftelijk wijzigingen aan het contract overeengekomen, is het mogelijk ook nodig om een nieuwe leverdatum of periode overeen te komen.

b) Het naleven van overeengekomen perioden voor de levering veronderstelt het tijdig en reglementair vervullen van de verplichtingen van de koper.

c) Indien de Koper achterloopt met een betaling of een andere essentiële contractuele verplichting niet nakomt, behoudt Q CELLS het recht voor de respectievelijke levering(en) te beëindigen.

d) Heeft Q CELLS vertraging met de levering van goederen is de aansprakelijkheid voor elke afgelopen volle week vertraging beperkt tot 0,5 % van de factuurwaarde (excl. BTW) van de betreffende vertraagde leveringen, in het totaal echter maximaal 5 % van de factuurwaarde van de betreffende vertraagde leveringen. Deze boete geeft het enige rechtsmiddel van de koper met betrekking tot dit verzuim weer.

e) Leveringen moeten ook in ontvangst worden genomen als ze onbelangrijke gebreken vertonen.

f) Deelleveringen zijn toegestaan voor zover deze redelijkerwijze van de koper kunnen worden verwacht.

g) Indien de koper in crediteursverzuim raakt heeft Q CELLS het recht om vergoeding voor de ontstane schade te verlangen; met ingang van het crediteursverzuim gaat het risico van het toevallige verlies of verslechtering op de koper over.

5. OVERDRACHT VAN RISICO

a) Het risico gaat op de koper over als de goederen worden verzonden of opgehaald.

b) De koper is ertoe verplicht om de door Q CELLS geleverde goederen op het moment van de levering aan te nemen.

c) De levering gebeurt EXW (Incoterms 2010), tenzij uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is.

d) De aansprakelijkheid van Q CELLS voor vertragingen van de leveringen als gevolg van transport van de goederen is uitgesloten.

6. Eigendomsvoorbehoud

a) Tot en met het vervullen van alle vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant), die Q CELLS uit rechtsgrond tegenover de koper nu of toekomstig toekomen, blijven de goederen eigendom van Q CELLS. Verwerking of aanpassing gebeuren steeds voor Q CELLS als fabrikant, echter zonder verplichtingen voor Q CELLS. Vervalt het eigendom van Q CELLS door verbinding, dan wordt reeds nu overeengekomen dat het eigendom van de koper op de uniforme materiële activa conform aandeel (factuurwaarde) op Q CELLS overgaat. De koper bewaart het (mede-)eigendom van Q CELLS gratis. Goederen waar Q CELLS (mede-)eigenaar van is, worden hieronder omschreven als voorbehoudsgoederen.

b) De koper heeft het recht om de voorbehoudsgoederen in reglementair bedrijfsverkeer te verwerken en te verkopen zolang hij niet in verzuim is. Verpandingen of zekerhedenoverdrachten zijn niet toegestaan. De uit een doorverkoop of overige rechtsgrond met betrekking tot de voorbehoudsgoederen ontstane vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant) staat de koper reeds nu veiligheidshalve in volle omvang aan Q CELLS af. Q CELLS machtigt de koper hiermee herroepbaar, de aan Q CELLS afgestane vorderingen voor diens factuur in eigen naam te innen.

c) Indien derden toegang hebben tot de voorbehoudsgoederen dient de koper deze derden op de eigendomsrechten van Q CELLS te wijzen en Q CELLS onverwijld inlichten. Kosten en schade draagt de koper.

d) In geval van gedrag van de koper dat in strijd is met de overeenkomst, in het bijzonder bij betalingsverzuim, is Q CELLS gerechtigd de overeenkomst te beëindigen of zich hieraan te onttrekken en de artkelen terug te eisen. Q CELLS is na terugname van de goederen bevoegd deze te verkopen, en de opbrengst van een dergelijke verkoop zal worden verrekend met de verplichtingen van de koper, met aftrek van de gepaste verkoopkosten.

e) Overstijgt de waarde van de vorderingen alle voor Q CELLS bestaande zekerheden met meer dan 10%, dan zal Q CELLS op vraag van de koper zekerheden naar keuze van Q CELLS vrijgeven.

7. Contractueel pandrecht

Q CELLS heeft uit hoofde van vorderingen als gevolg van de contractrelatie met de koper een contractueel pandrecht op de op basis van de contractrelaties in haar bezit geraakte voorwerpen. Het contractueel pandrecht kan ook wegens vorderingen uit vroeger uitgevoerde werken, vervangleveringen en overige diensten geldend worden gemaakt, zoverre ze met het contractonderwerp in verband staat. Voor overige vereisten tegen de koper geldt het contractueel pandrecht uitsluitend voor zover deze onbestreden of gerechtelijk vastgesteld zijn.

8. Garantie

a) De garantie geldt voor een periode van twee jaar vanaf levering van de goederen. In geval van een foutieve levering is Q CELLS naar eigen goeddunken ertoe verplicht, ofwel de schade te repareren, ofwel niet-defecte goederen te leveren. Indien de defecte goederen niet gerepareerd of vervangen worden is de koper gerechtigd zijn wettelijke garantierechten geldend te maken (vermindering van de aankoopprijs of herroeping van de overeenkomst met betrekking tot de defecte goederen). De koper is ertoe verplicht om de defecte goederen terug te sturen naar Q CELLS, tenzij Q CELLS uitdrukkelijk anders heeft opgedragen. Q CELLS draagt de kosten voor een dergelijke terugzending, vooropgesteld dat deze is vastgesteld zoals bepaald in de toepasselijke bindende wetgeving. De teruggezonden goederen worden eigendom van Q CELLS, tenzij de partijen anders overeengekomen zijn of een toepasselijke bindende wet anders bepaalt. De koper dient schriftelijke bevestiging van Q CELLS te verkrijgen voor het terugzenden van de goederen.

b) Als kwaliteit van de goederen gelden uitsluitend de eigenschappen zoals vermeld in de technische productbeschrijving of de gegevensbladen. Publieke mededelingen, aanbevelingen of advertenties bevatten geen bindende beschrijving van de overeengekomen kwaliteit van de goederen.

c) In deze paragraaf wordt noch een "kwaliteitsgarantie" zoals bedoeld in § 443 BGB afgegeven, noch de "acceptatie van een garantie" zoals bedoeld in § 276 BGB met betrekking tot de goederen.

d) Het claimen van gebrekevorderingen van de koper veronderstelt dat deze zijn conform § 377 HGB [Duitse Wetboek van Koophandel] verplichte onderzoeks- en defectmeldingen reglementair nagekomen is.

e) Verdere vorderingen door de koper worden uitgesloten, in het bijzonder op basis van volgschade, die door de gebreken werden veroorzaakt, verondersteld dat deze niet op basis van het niet naleven van gegarandeerde specificaties werden veroorzaakt.

9. Overige aansprakelijkheid

a) Aanspraken op schadevergoeding van de koper, ongeacht de rechtsgrondslag, zijn overigens uitgesloten. Dit geldt niet in gevallen van opzet, grove nalatigheid en bij schending van belangrijke contractuele verplichtingen. De schadevergoeding voor het schenden van belangrijke contractuele verplichtingen is beperkt tot de contracttypische voorzienbare schade. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper is met de bovenstaande regels niet verbonden.

b) Mocht de koper de goederen verkopen, aanpassen of met andere goederen verbinden, dan stelt hij Q CELLS in de interne relatie van productaansprakelijkheidsvereisten van derden vrij, voor zover de koper verantwoordelijk is voor de fouten die de aansprakelijkheid activeren.

c) Een wijziging van de goederen, evenals iedere aanduiding die als oorspronkelijk bewijs van herkomst van de koper of derden kan worden beschouwd zijn niet toegestaan.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De in deze verkoopvoorwaarden geregelde aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen gelden niet voor

(i) schade uit het schenden van het leven, het lichaam of de gezondheid, die op een nalatig plichtsverzuim van Q CELLS of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Q CELLS berust,

(ii) overige schade, die op een ernstig nalatig plichtsverzuim van Q CELLS of op een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Q CELLS berust,

(iii) gevallen van aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet of het geval van overname van een garantie.

11. HERROEPINGS- EN OPZEGRECHT

a) Q CELLS heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltijk te ontbinden indien:

i) er een aanvraag is gedaan om faillissementsprocedures over het vermogen van de koper te openen,

ii) bekend wordt dat de koper bij het afsluiten van het contract als niet kredietwaardig werd geclassificeerd,

iii) de koper met zijn bedrijf stopt, of

iv) er een andere belangrijke reden is dat een opzegging of herroeping gerechtvaardigd is. Een dergelijke reden zou bijvoorbeeld schending van essentiële contractuele verplichtingen zijn.

b) Bij vaste leveringscontracten wordt het herroepingsrecht vervangen door het recht op buitengewone onmiddellijke opzegging.

12. SALVATORISCHE CLAUSULE, PLAATS VAN VERVULLING, BEVOEGDE RECHTBANK, SCHRIFTELIJKE VORM

a) Indien onderdelen van de verkoopvoorwaarden ongeldig zijn of in strijd zijn met het geldend recht, dan blijven de overige clausules hiervan onaangetast.

b) Plaats van vervulling en bevoegde rechtbank van Hanwha Q CELLS GmbH is Bitterfeld-Wolfen. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan het Duitse recht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten wordt uitgesloten.

Download algemene verkoopvoorwaarden producten